lt  |  en  |  ru 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ko laukia ir ko tikisi krikščionys? 

 

Krikščionys laukia susitikimo su savo Viešpačiu – Jėzumi Kristumi. Mūsų namai ne čia, šitame pasaulyje mes esame laikinai. Įtikėję ir atgimę iš vandens ir Dvasios mes tampame naujais žmonėmis - Dievo vaikais, nebepriklausančiais šiam pasauliui.

Romiečiams 8 sk.:

16 Pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai.

17 O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendrapaveldėtojai, jeigu tik su Juo kenčiame, kad su Juo būtume pašlovinti.

18 Aš manau, jog šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, lyginant juos su būsimąja šlove, kuri mumyse bus apreikšta.

Dievo Žodyje mes skaitome apie kentėjimus ir kentėti neišvengiamai tenka, bet krikščionys ir neturi tokios iliuzijos - patogiai, maloniai, turtingai ir sėkmingai nugyventi šitą gyvenimą žemėje. Jėzus perspėjo, kad tol, kol gyvens kūne, Jo mokinių lauks priespauda.

Jono 16 sk.:

  33 Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!”  

Apaštalai irgi apie tai mokė:

2 Timotiejui 3 sk.:

 12 Taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami 

Apaštalų darbai 14 sk.:

22 Ten jie stiprino mokinių sielas, ragino juos pasilikti tikėjime ir sakė: „Per daugelį išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę”.

Taip nuolat vyko ir vyksta – tikri krikščionys yra persekiojami ir nuolat patiria įvairius išmėginimus. Pasiryžęs tapti Jėzaus Kristaus mokiniu žmogus išskiriamas iš pasaulio ir patiria įvairiausių išbandymų. Jėzus apie tai sakė:

Jono 15 sk.:

18 „Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad manęs jis nekentė pirmiau negu jūsų.

19 Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jus kaip savuosius. Kadangi jūs-ne pasaulio, bet Aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia.

20 Atsiminkite žodžius, kuriuos jums sakiau: ‘Tarnas ne didesnis už savo šeimininką!’ Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios; jeigu laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų.

21 Bet visa tai jums darys dėl mano vardo, nes jie nepažįsta To, kuris mane siuntė.  

Ir taip vyksta ne dėl to, kad Dievas mūsų nemyli, tiesiog Jo karalystė, į kurią mus kviečia Jėzus Kristus, ne iš šio pasaulio ir ne šiam pasauliui skirta.

Romiečiams 8 sk.:

35 Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas? ar nelaimė? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas?

36 Parašyta: „Dėl Tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi avimis skerdimui”.

37 Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per Tą, kuris mus pamilo.

38 Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis,

39 nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

Dabar yra daug sąlyginai ramių šalių, kuriose krikščionys oficialiai nėra persekiojami, tačiau šėtonas niekada neatstoja nuo krikščionių:

1Petro 5 sk.:

8 Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti.

9 Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje.

Laimei, mes čia labai lakinai, palyginus su amžinybe Danguje. Ten viskas bus kitaip ir mes ilgimės savo naujosios tėvynės.

Filipiečiams 3 sk.:

20 Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes karštai laukiame Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus,

21 kuris pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną ta jėga, kuria Jis visa palenkia sau.

Ir kol to laukiame, stengiamės gyventi taip, kad visame kame ir visa kuo patiktume savo Viešpačiui, kurio ilgimės.

Titui 2 sk.:

11 Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms

12 ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje,

13 laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo.

Jėzus pažadėjo dar kartą ateiti laikų pabaigoje. Kada tai įvyks, niekas nežino, bet yra pasakyta, kad tada, kai žmonės to mažiausiai tikėsis. Krikščionys, Jėzaus mokiniai, daugelyje vietų Dievo Žodyje įspėjami budėti:

Mato 24 sk.:

42 Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų Viešpats.

43 Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus.

44 Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote”.

2Petro 3 sk.:

8 Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų-kaip viena diena.

9 Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų.

10 O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį. Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje, ir žemė su savo kūriniais sudegs.

11 Jeigu visa taip suirs, tai kaip reikėtų pasižymėti šventu elgesiu ir dievotumu jums,

12 laukiantiems ir skubinantiems Dievo dienos atėjimą, kai dangūs suirs liepsnose ir elementai sutirps iš karščio!

13 Tačiau mes pagal Jo pažadą laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas.

14 Todėl, mylimieji, šito laukdami, stenkitės, kad Jis rastų jus taikoje, nesuteptus ir nepeiktinus.

Per daugiau kaip 2 tūkstantmečius daugybė krikščionių mirė nesulaukę Jėzaus atėjimo, bet tai nereiškia, kad jie nesulaukė pažado išsipildymo. Apaštalas Paulius vadina kūnišką mirtį tiesiog užmigimu:

1Tesalonikiečiams 4 sk.:

13 Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl užmigusiųjų ir nusimintumėte kaip kiti, kurie neturi vilties.

14 Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo.

15 Ir tai jums sakome Viešpaties žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų.

16 Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia,

17 paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu.

18 Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais.

Taigi, tikri krikščionys nebijo mirties – tai tiesiog galimybė pagaliau susitikti su savo mylimu Viešpačiu. Apaštalas Paulius rašė:

Filipiečiams 1 sk.:

20 Aš karštai laukiu ir turiu viltį, jog niekuo neliksiu sugėdintas, bet kaip visada, taip ir dabar Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne-ar gyvenimu, ar mirtimi.

21 Man gyvenimas-tai Kristus, o mirtis-tai laimėjimas.

22 Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galiu vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti.

23 Mane traukia ir viena, ir kita, nors verčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia.

Panašiai kaip apaštalas Paulius, ir mes, šių laikų krikščionys, laukiame ir ilgimės susitikimo su Tuo, kuris mus taip pamilo ir atidavė dėl mūsų patį save, kad turėtume galimybę gyventi džiaugsme su Juo amžinai.

O kol kas, kol dar gyvename kūne ir pasaulyje, sekdami Jėzaus mokymu ir iš apaštalų gautu pavyzdžiu, mes stengiamės gyventi ramiai ir taikiai, tarpusavio meilėje, paklusdami Jo siųstos Šventosios Dvasios vedimui, kad visa kuo patiktume Jam.

Romiečiams 12 sk.:

10 Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save.

11 Uolumu nebūkite tingūs; būkite liepsnojančios dvasios, tarnaukite Viešpačiui.

12 Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės.

13 Dalinkitės šventųjų poreikiais, puoselėkite svetingumą.

14 Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o ne keikite.

15 Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais.

16 Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse.

17 Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akyse.

18 Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis.

Stengiamės užsidirbti pragyvenimui, kad nebūtume niekam našta ir galėtume padėti kitiems:

Efeziečiams 4 sk.:

28 Kas vogdavo, tegu daugiau nebevagia, bet dirba, darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam.

Meldžiamės vieni už kitus, kad Viešpats padėtų mums išsilaikyti tikėjimo kelyje:

Jokūbo 5 sk.:

16 Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda.

Viskuo, ir gyvenimo pavyzdžiu, ir žodžiu, mes stengiamės skelbti Gerąją Naujieną ir padėti kitiems, trokštantiems eiti teisingu keliu.

Efeziečiams 6 sk.:

14 Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais

15 ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją.

Krikščionys niekam negrūda Jėzaus jėga, nors ir labai trokšta, kad visi įtikėtų. Svarbiausia, ko siekia krikščionys, kol dar yra čia, pasaulyje - kuo geriau pažinti Dievą, turėti su Juo bendravimą Šventojoje Dvasioje, visuomet suprasti ir pildyti ne savo norus, bet Jo valią.

Romiečiams 12 sk.:

1 Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką,-tai jūsų sąmoningas tarnavimas.

2 Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.

Ir visa tai, kas pasakyta, gražiai apibendrina ši ištrauka iš apaštalo Pauliaus laiško:

1Tesalonikiečiams 5 sk.:

1 Dėl valandos ir laiko, broliai, nėra reikalo jums rašyti.

2 Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį.

3 Kai žmonės kalbės: „Ramybė ir saugumas”, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepaspruks.

4 Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis.

5 Juk jūs visi esate šviesos ir dienos vaikai. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai.

6 Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs!

7 Mat kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria, pasigeria naktį.

8 O mes, priklausydami dienai, būkime blaivūs ir apsirengę tikėjimo bei meilės šarvus ir užsidėję išgelbėjimo vilties šalmą.

9 Juk Dievas mus paskyrė ne rūstybei, bet kad įgytume išgelbėjimą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,

10 kuris mirė už mus, kad mes ar budėdami, ar miegodami gyventume kartu su Juo.

11 Todėl guoskite ir statydinkite vieni kitus, ką jūs ir darote.

23 Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko jūsų dvasią, sielą ir kūną nepeiktiną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui.

24 Ištikimas yra Tas, kuris jus šaukia, Jis ir įvykdys!

Amen.